Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zuiderzee Klassieker

 1. De ‘Zuiderzee Klassieker' (verder te noemen 'de ZZK’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door de Maag Lever Darm Stichting, Stationsplein 123, 3818 LE Amersfoort.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden van dit reglement, zoals door de Maag Lever Darm Stichting bepaald.
 3. De ZZK is een (recreatieve) sponsorfietstocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gereden worden.
 4. Deelname aan de ZZK is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 5. Fietsers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 6. Deelnemen aan de ZZK is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 7. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit minimaal 2 (twee) deelnemers. De Maag Lever Darm Stichting houdt zich het recht voor om grote teams op te splitsen.
 8. Het inschrijfgeld is € 30 (early bird 2018), € 34,50 of € 31,50 (NTFU leden).
 9. Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 10. De doelstelling van dit evenement is om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor spijsverteringsziekten. Daarom zal aan iedere deelnemer ook gevraagd worden om sponsors te zoeken voor de deelname.
 11. De ZZK staat open voor iedereen die over een toereikende lichamelijke conditie beschikt om 50, 80, 120 of 180 kilometer fietsend te kunnen volbrengen.
 12. Onder ‘fietsen’ wordt verstaan: het zich zodanig voorwaarts bewegen op een fiets. Ligfietsen, tandems, bakfietsen en andere vormen van fietsen die veilig gebruikt kunnen worden, zijn toegestaan.
 13. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere weggebruikers, deelnemers, natuur en milieu.
 14. Geef een ander de ruimte. Als je in een team/peloton rijdt, houdt dan zoveel mogelijk rechts.
 15. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of weggebruikers. Inhalen gebeurt via de linkerzijde van degene die je wilt inhalen.
 16. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de ZZK onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Mobiel bellen op de fiets is dus ook niet toegestaan.
 17. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan de ZZK, voor promotionele doeleinden van de Maag Lever Darm Stichting.
 18. De deelnemer kan na de ZZK door de Maag Lever Darm Stichting worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.
 19. De organisatie van de ZZK en de Maag Lever Darm Stichting zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers en supporters.
 20. De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de ZZK geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 21. De Maag Lever Darm Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast. De eigen bijdrage zal niet worden teruggestort.
 22. Indien de ZZK wordt geannuleerd en binnen drie maanden geen alternatief bekend is gemaakt, zullen na een schriftelijk verzoek daartoe, de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen worden gerestitueerd.
  • Indien wél een alternatief wordt verzorgd, vervalt dit recht voor teruggave van de donaties en sponsorbedragen. Het maakt daarbij niet uit of de deelnemer wel of niet aan dit alternatief heeft deelgenomen.
 23. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 24. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van de Maag Lever Darm Stichting.
 25. Tijdens de ZZK is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de MLDS;
  • (huis)Dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 26. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 27. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan de ZZK te ontzeggen.
 28. Met het inschrijven voor de ZZK verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

 

De website

Deze website van de Maag Lever Darm Stichting is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van deze website - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. De Maag Lever Darm Stichting krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. De Maag Lever Darm Stichting en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site: Cookie Policy.

Verwijderen van content

Kentaa en de Maag Lever Darm Stichting behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.